Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaC10H12N2O C10H12N2O
goodtimesbadtimes
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viaSubli Subli
goodtimesbadtimes
1790 9f62 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
goodtimesbadtimes
5436 3207
Reposted fromverronique verronique viaRani Rani
8434 e5f1
goodtimesbadtimes
8377 7efb
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaqbshtall qbshtall
goodtimesbadtimes
goodtimesbadtimes
8958 5a26
Reposted fromnostalgia nostalgia viaiblameyou iblameyou
goodtimesbadtimes
8289 e0c5 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamuviell muviell
6084 060b
goodtimesbadtimes
Lake District 19-06-17
goodtimesbadtimes
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viamuviell muviell

June 27 2017

goodtimesbadtimes
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse vialanni lanni
goodtimesbadtimes
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamuviell muviell
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

goodtimesbadtimes
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
goodtimesbadtimes
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl